Districts, Schools and Educators

Cov Tswv Yim Npaj kev Kawm Kom Nyab Xeeb rau xyoo 2020-21

Thaum lub Xya Hli hnub tim 30, 2020 tus tswv hauv lub xeev Governor Tim Walz tau qhia tawm txog cov Tswv Yim Npaj Kev Kawm Kom Nyab Xeeb es kom tag nrho cov tsev kawm ntawv nyob hauv lub xeev Minnesota yuav tsum tau ua kom tau raws li kev noj qab haus huv es tau teeb tseg los ntawm lub tuam tsev saib xyuas kev noj qab haus huv hu ua Minnesota Department of Health (MDH) thaum xaiv los yog hloov lawv lub tswv yim qhia ntawv. Thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj Hnub Tim 16 tus thawj tswj hauv lub xeev Governor Tim Walz tau tshaj tawm ib co nqi lus tshiab rau cov tswv yim es yuav npaj coj cov menyuam tub ntxhais kawm ntawv tseem yau rov qab mus hauv lawv chav kawm ntawv.

Nyeem daim ntawv Qhia rau Tsev Neeg txog lub xeev Minnesota Cov Tswv Yim Npaj kev Kawm Kom Nyab Xeeb.

Raws li kev nkag siab paub ntau zuj zus hauv lub xeev Minnesota txog tus kab mob, peb paub tias cov menyuam tseem yau yuav tsis kis mob nyhav heev thiab mob loj los ntawm tus kab mob COVID-19. Peb kuj kawm tau ntau dua txog qhov tias yuav ua li cas thiaj li txo kom tsis txhob sib kis ntau hauv tsev kawm ntawv thiab lwm qhov chaw.

Yog li no qhov kawg, daim ntawv tawm tswv yim rau kev nyab xeeb hu ua Safe Learning Plan thiaj li tau ntxiv cov tswv yim tshiab kom pub tag nrho cov tsev kawm ntawv qib yau elementary schools kom rov qhib kawm ntawv tim ntsej tim muag, yog tias lawv nrhiav tau kev pab kom lawv cov menyuam nyob hauv lub tsev kawm ntawv kom noj qab nyob zoo thiab kom muaj kev nyab xeeb. Tej cov kauj ruam kev pab kuj muaj xws li:

  • Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum nyob twj ywm hauv ib chav kawm tas hnub, tsuas yog thaum mus kawm hoob gym (dhia uasi) xwb mas thiaj li tawm tau.
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum kom lawv looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg tas hnub, thaum mus kawm hoob gym (dhia uasi) los looj tib si.
  • Tag nrho cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv yuav tsum tau mus kuaj tus kab mob COVID-19 no kuaj ib asthiv kev ib asthiv ces rov qab kuaj dua.

Nyob rau ntawm daim ntawv tawm tswv yim rau kev nyab xeeb hu ua Safe Learning Plan rau xyoo kawm ntawv 2020-2021, cov tsev kawm ntawv hauv paus loj (school districts) thiab cov tsev kawm ntawv charter schools yuav tsum npaj kom txhij rau tej lub sij hawm tsam muaj tej qho xwm txheej tshwm sim thaum lub caij muaj tus kab mob COVID-19 no kis thoob plaws. MDE tau hais kom cov tsev kawm ntawv yuav tsum tau npaj pe blub tswv yim kawm ntawv:

  • Lub tswv yim 1: Kawm ntawv tim ntsej tim muag rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv
  • Lub tswv yim 2: Kawm ntawv hybrid learning es yog saib qhov txav sib nrug deb kom nruj thiab txwv tsis pub neeg nyob ua ke coob hauv ib chav
  • Lub tsev yim 3: Kawm ntawv tom tsev (distance learning) nkaus xwb

Nyeem daim ntawv cob qhia rau tsev neeg txog cov tswv yim npaj kom nyab xeeb rau kev kawm ntawv ntawm xyoo 2020-2021 hu ua Family Guide to Minnesota’s Safe Learning Plan for the 2020-21 School Year (PDF). Muaj ntau cov ntaub ntawv qhia txog cov tswv yim kawm ntawv es muaj nyob hauv Guidance for Families – Planning for the 2020-21 School Year.

Vim hais tias tus kab mob no yog ib tug kab mob es twv tsis tau tias nws yuav zoo li cas, cov tsev kawm ntawv hauv paus loj thiab cov tsev kawm ntawv charter school tej zaum kuj yuav siv ntau tshaj li ib lub tswv yim los qhia thaum lub caij kawm ntawv pib lawm. Ntxiv mus thiab, qhov hloov mus rau lwm lub tswv yim tshiab los kuj yuav tau hloov sai heev li. Nyob rau ntawm ib lub tswv yim ntawm qhov kev npaj twg, cov tsev kawm ntawv yuav tsum tau qhia kom paub tias tsev kawm ntawv yuav dhia qhov hauj lwm li cas, lawv yuav pab cov tsev neeg thiab cov tub ntxhais kawm ntawv li cas, thiab lawv yuav pab txhawb lawv cov xib fwb li cas kom npaj tau kev kawm rau cov xib fwb. Cov tsev kawm ntawv yuav tsum tau muaj kev koom tes ua hauj lwm ua ke nrog cov neeg zej zog nyob ze ntawm lub tsev kawm ntawv thaum lawv los npaj cov tswv no. Daim ntawv tswv yim es yog daim kawg, yuav tau muab txhais thiab hais ua hom lus es kom cov neeg ntawm lub tsev kawm ntawv thiaj li nkag siab.

KEV XEEM NTAWV (ACCESS) rau cov menyuam Kawm Ntawv Askiv (ELLs) thiab Lwm Qhov KEV XEEM NTAWV (Alternate ACCESS) rau cov menyuam Kawm Ntawv Askiv (ELLs) thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19 Kis Thoob Plaws.

Qhov es yuav tsum tau xub ua ua ntej tshaj plaws ntawm lub tuam tsev saib kev kawm ntawv hu ua Minnesota Department of Education (MDE) yog tiv thaiv kev noj qab hauv huv thiab kev nyab xeeb puaj phais ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov xib fwb thaum lub sij hawm xeem ntawv thoob plaws hauv lub xeev. Ib lub tsev kawm ntawv hauv paus loj (school district) thiab cov tsev kawm ntawv charter school twg yuav tsum tau tsim ib co tswv yim ceev faj npaj txog tiv thaiv kev noj qab hauv huv thiab kev nyab xeeb puaj phais raws li cov ntaub ntawv tau muab los ntawm lub tuam tsev MDE thiab lub tuam tsev saib xyuas kev noj qab haus huv Minnesota Department of Health (MDH).

Kev Zov Cov Menyuam Ua Kawm Ntawv

Cov tsev kawm ntawv kuj qhiv kev zov cov menyuam uas tseem kawm ntawv rau cov neeg ua hauj lwm uas tsoom fwv hais tais “tseem ceeb.” Thov mus cuag koj tus tub/ntxhais kawm ntawv lub tsev kawm ntawv kom paub txog txoj kev zov cov menyuam kawm ntawv.

Lub (App) Tau Zaub Mov Dawb Rau Cov Menyuam

Cov menyuam uas tseem tsis tau muaj hnub nyoog 18 xyoo kuj tau zaub mov dawb tim tsev kawm ntawv thiab cov tuav tsev rau zej zog siv nyob thoob plaws lub xeev Minnesota. Koj kuj mus nrhiav tau qhov chaw uas faib zaub mov dawb yam nqus lub (app) hauv koj lub xov tooj yog hom (smartphone). Mus tshawb “Zaub Mov Dawb rau Menyuam” hauv (Apple App Store) los yog (Google Play Store) mus nqus los. Lub (app) yuav siv qhov chaw uas koj nyob thaum ntawv mus nrhiav qhov chaw uas ze tshaj uas faib zaub mov thiab seb thaum twg mam li qhib. Lub (app) no yog tsim los ntawm Hunger Impact Partners.

Cov Xov Tseem Ceeb Txog Tus Kab Mob COVID-19

Kawm kom paub tshaj no txog tus kab mob COVID-19 los ntawm Minnesota Chav Tswj Kev Noj Qab Haus Huv lub vas sab hauv qab no:

Cov Lus Nug txog Kev Kawm Ntawv Nrug Deb?

Mus cuag koj lub tsev kawm ntawv
Yog hais tias koj muaj lus nug los yog kev txhawj xeeb txog koj tus tub/ntxhais kawm ntawv cov ntaub ntawv, cov zaub mov, kev zov menyuam kawm ntawv los yog lwm cov kev pab los ntawm koj lub tsev kawm ntawv. Muaj neeg pab rau koj hom lus yog tias koj xav tau kev pab.

Mus cuag lub xeev Minnesota Chav Tswj Kev Kawm Ntawv
Yog hais tias koj muaj lus nug txog kev taw ntawm kawm ntawv nrug deb rau cov tsev kawm ntawv los yog muaj kev txhawj xeeb txog cov tsev kawm ntawv. Muaj neeg pab rau koj hom lus yog tias koj xav tau kev pab.

Tej Yam Kev Ua Si Lom Zem los yog Cov Yeeb Yam Cov Tsev Neeg Ua Tau Nrog Lawv Cov Menyuam

Children’s Cabinet Resources (Hmoob)