Districts, Schools and Educators

Cov Tswv Yim Npaj kev Kawm Kom Nyab Xeeb rau xyoo 2020-21

Thaum lub Xya Hli hnub tim 30, 2020 tus tswv hauv lub xeev Governor Tim Walz tau qhia tawm txog cov Tswv Yim Npaj Kev Kawm Kom Nyab Xeeb es kom tag nrho cov tsev kawm ntawv nyob hauv lub xeev Minnesota yuav tsum tau ua kom tau raws li kev noj qab haus huv es tau teeb tseg los ntawm lub tuam tsev saib xyuas kev noj qab haus huv hu ua Minnesota Department of Health (MDH) thaum xaiv los yog hloov lawv lub tswv yim qhia ntawv.

Nyeem daim ntawv Qhia rau Tsev Neeg txog lub xeev Minnesota Cov Tswv Yim Npaj kev Kawm Kom Nyab Xeeb.

Cov tsev kawm ntawv hauv paus loj yuav tsum tau npaj ua ntej tsam ces ho muaj tej yam xwm txheej tshwm sim tawm tuaj thaum lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19 es kis thoob plaws. MDE tau hais qhia cov tsev kawm ntawv kom lawv npaj peb qho qauv los yog tswv yim rau kev qhia ntawv:

  • Tswv Yim 1: Tuaj kawm ntawv tim ntsej tim muag rau tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv.
  • Tswv Yim 2: Siv qhov kev kawm hu ua Hybrid learning nrog rau qhov nyob sib nrug deb thiab tsis pub kom neeg coob coob.
  • Tswv Yim 3: Kawm ntawv tom tsev (distance learning) nkaus xwb.

Muaj cov ntaub ntawv qhia kom ntau dua txog cov qauv los yog cov tswv yim ntawm no nyob rau hauv Daim Ntawv Qhia Rau Tsev Neeg – Cov Tswv Yim Npaj Kev Kawm Ntawv rau Xyoo 2020-21.

Vim hais tias tus kab mob no yog ib tug kab mob es twv tsis tau tias nws yuav zoo li cas, cov tsev kawm ntawv hauv paus loj thiab cov tsev kawm ntawv charter school tej zaum kuj yuav siv ntau tshaj li ib lub tswv yim los qhia thaum lub caij kawm ntawv pib lawm. Ntxiv mus thiab, qhov hloov mus rau lwm lub tswv yim tshiab los kuj yuav tau hloov sai heev li. Nyob rau ntawm ib lub tswv yim ntawm qhov kev npaj twg, cov tsev kawm ntawv yuav tsum tau qhia kom paub tias tsev kawm ntawv yuav dhia qhov hauj lwm li cas, lawv yuav pab cov tsev neeg thiab cov tub ntxhais kawm ntawv li cas, thiab lawv yuav pab txhawb lawv cov xib fwb li cas kom npaj tau kev kawm rau cov xib fwb. Cov tsev kawm ntawv yuav tsum tau muaj kev koom tes ua hauj lwm ua ke nrog cov neeg zej zog nyob ze ntawm lub tsev kawm ntawv thaum lawv los npaj cov tswv no. Daim ntawv tswv yim es yog daim kawg, yuav tau muab txhais thiab hais ua hom lus es kom cov neeg ntawm lub tsev kawm ntawv thiaj li nkag siab.

Kev Zov Cov Menyuam Ua Kawm Ntawv

Cov tsev kawm ntawv kuj qhiv kev zov cov menyuam uas tseem kawm ntawv rau cov neeg ua hauj lwm uas tsoom fwv hais tais “tseem ceeb.” Thov mus cuag koj tus tub/ntxhais kawm ntawv lub tsev kawm ntawv kom paub txog txoj kev zov cov menyuam kawm ntawv.

Lub (App) Tau Zaub Mov Dawb Rau Cov Menyuam

Cov menyuam uas tseem tsis tau muaj hnub nyoog 18 xyoo kuj tau zaub mov dawb tim tsev kawm ntawv thiab cov tuav tsev rau zej zog siv nyob thoob plaws lub xeev Minnesota. Koj kuj mus nrhiav tau qhov chaw uas faib zaub mov dawb yam nqus lub (app) hauv koj lub xov tooj yog hom (smartphone). Mus tshawb “Zaub Mov Dawb rau Menyuam” hauv (Apple App Store) los yog (Google Play Store) mus nqus los. Lub (app) yuav siv qhov chaw uas koj nyob thaum ntawv mus nrhiav qhov chaw uas ze tshaj uas faib zaub mov thiab seb thaum twg mam li qhib. Lub (app) no yog tsim los ntawm Hunger Impact Partners.

Cov Xov Tseem Ceeb Txog Tus Kab Mob COVID-19

Kawm kom paub tshaj no txog tus kab mob COVID-19 los ntawm Minnesota Chav Tswj Kev Noj Qab Haus Huv lub vas sab hauv qab no:

Cov Lus Nug txog Kev Kawm Ntawv Nrug Deb?

Mus cuag koj lub tsev kawm ntawv
Yog hais tias koj muaj lus nug los yog kev txhawj xeeb txog koj tus tub/ntxhais kawm ntawv cov ntaub ntawv, cov zaub mov, kev zov menyuam kawm ntawv los yog lwm cov kev pab los ntawm koj lub tsev kawm ntawv.

Mus cuag lub xeev Minnesota Chav Tswj Kev Kawm Ntawv
Yog hais tias koj muaj lus nug txog kev taw ntawm kawm ntawv nrug deb rau cov tsev kawm ntawv los yog muaj kev txhawj xeeb txog cov tsev kawm ntawv.

Tej Yam Kev Ua Si Lom Zem los yog Cov Yeeb Yam Cov Tsev Neeg Ua Tau Nrog Lawv Cov Menyuam

Children’s Cabinet Resources (Hmoob)

Waxa naga go’an ilaalinta amaanka, caafimaadka iyo fayoobida ilmaha. Hoos waxaa ku xusan khayraadyo gargaari kara adiga iyo qoyskaaga xilligan COVID-19 uu dillaacay.