Districts, Schools and Educators

Cov Tswv Yim Npaj kev Kawm Kom Nyab Xeeb rau xyoo 2020-21

Cov tsev kawm ntawv hauv lub xeev Minnesota public schools yeej ua raws nraim li cov kev cob qhia ntawm daim ntawv tawm tswv yim kom kawm ntawv nyab xeeb hu ua Minnesota’s Safe Learning Plan kom thiaj li qhia ntxiv tau rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab ceev kom cov neeg nyob hauv lub tsev kawm ntawv kom noj qab haus huv thaum lub caij tus kab mob COVID-19 no kis thoob plaws. Daim ntawm npaj tswv yim rau kev kawm kom nyab xeeb yog tus Thawj tswj hauv lub xeev Governor Tim Walz thiab tus Lwm thawj Lt. Governor Peggy Flanagan tau hais kom tsim tawm los ntawm lub tuam tsev saib kev kawm ntawv hauv lub xeev hu ua Minnesota Department of Education (MDE) thiab lub tuam tsev saib kev noj qab haus huv hu ua Minnesota Department of Health (MDH).

Thaum kawg, daim ntawv tawm tswv yim kom kawm ntawv nyab xeeb hu ua Minnesota’s Safe Learning Plan tam sim no pub tag nrho cov tsev kawm ntawv qhia ntawv es yog siv qhov hybrid (kawm tim ntsej tim muag thiab kawm tom tsev) los yog kawm tom tsev kawm ntawv rau tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv tsuav yog cov tsev kawm ntawv nrhiav txoj hau kev los tiv thaiv kom tus kab mob COVID-19 tsis txhob sib kis. Ib lub tsev kawm ntawv twg yuav tsum tawm kom tau cov tswv yim tiv thaiv cov xib fwb, cov neeg ua hauj lwm, cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg kom muaj kev puaj phais nyab xeeb thaum qhia ntawv es yog siv qhov hybrid (kawm tim ntsej tim muag thiab kawm tom tsev) los yog kawm tom tsev kawm ntawv. Cov tsev kawm ntawv hais kom lawv yuav tsum tau qhia lawv cov tswv yim tiv thaiv no ncaj qha mus rau cov neeg es tuaj kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv. Daim ntawv npaj cov tswv yim no yuav tsum tau muab txhais rau cov hom lus ua ntawv sau thiab ua lus hais ntawm hom lus raws li cov neeg hauv lub tsev kawm ntawv muaj.

Nyob rau ntawm daim ntawv tawm tswv yim kom kawm ntawv nyab xeeb hu ua Minnesota’s Safe Learning Plan, tag nrho cov tsev kawm ntawv public schools yuav tsum tau:

 • Ceev kom muaj tej pawg tub ntxhais kawm ntawv nyob ua ke kom txhob coob coob kom tsawg li tsawg tau thaum lub sij hawm kawm ntawv.
 • Yuav tsum kom cov tub ntxhais kawm ntawv looj daim ntaub npog ntsej muag tag hnub, thaum mus kawm hoob dhia kom ib ce muaj zog los yuav tsum tau looj tib si.
 • Yuav tsum muaj cov ntaub npog ntsej muag thiab daim yas thaiv ntsej muag rau tag nrho cov neeg ua hauj lwm pem tsev kawm ntawv.
 • Yuav tsum kom tag nrho cov neeg ua hauj lwm pem tsev kawm ntawv looj daim ntaub npog ntsej muag.
 • Yuav tsum kom cov neeg ua hauj lwm pem tsev kawm ntawv kuaj tus kab mob COVID-19 no 2 asthiv kuaj ib zaug.
 • Tu thiab so lub tsev kawm ntawv txhua hnub thiab ib sij so ib zaug ntawm tej chaw es tib neeg kov heev thoob plaws ntawm ib hnub ntawd.
 • Txo kom tsis txhob muaj cov neeg nkag tuaj saib tsev kawm ntawv, xws li cov neeg tuaj pab ua hauj lwm dawb.
 • Soj ntsuam xyuas kev mob ntawm cov neeg ua hauj lwm thiab cov tub ntxhais kawm ntawv.
 • Xa cov neeg ua hauj lwm thiab cov tub ntxhais kawm ntawv mus tsev thaum pom tias lawv muaj tus yam ntxwv mob ntawm tus kab mob COVID-19.
 • Tsis txhob pub kom muaj neeg coob coob sib sau ua ib pawg ua ke.
 • Ua raws li kev cob qhia ntawm MDH txog qhov sawv sib nrug deb:
 • Ntawm cov tsev kawm ntawv qib yau thiab cov tsev kawm ntawv qib elementary nkaus xwb: Sawv sib nrug deb li ntawm peb hneev taw los yog deb zog ntawm ib tug menyuam rau ib tug menyuam mas yeej xav kom yuav tsum tau ua.
 • Ntawm cov tsev kawm ntawv qib nrab middle school thiab high school nkaus xwb: Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau sawv sib nrug deb li rau hneev taw ntawm ib tug menyuam rau ib tug menyuam ntawm ib hnub kawm ntawv yog tias thaum ua tau; thaum twg yog tias sib nrug tsis deb li rau hneev taw, sib nrug tsis pub qis tshaj li peb hneev taw ntawm ib tug menyuam rau ib tug yuav tsum kom muaj.
 • Thaum twg cov ntaub ntawv data hauv lub zos (county-level data) poob qis rau qhov theem es qhia tau tias kawm tau ntawv tim ntsej tim muag tim tsev kawm ntawv rau tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv (sib npaug li 0 txog tsawg tshaj 10 rooj kab mob li ntawm 14-hnub tauj 10,000 tus neeg) Cov tsev kawm ntawv yuav tsis kom lawv yuav tsum tau ua kom tau ntawm qhov kev sib nrug deb ntawm ib tug menyuam mus rau lwm tus hauv chav kawm ntawv. Txawm li ntawd los, cov tsev kawm ntawv yuav tsum tau hais kom yuav tsum nyob sib nrug deb ntxiv mus thaum lawv ua tau thaum lub caij kawm ntawv.

Thaum lub Ib Hlis Ntuj 18, 2021, txhua txhua lub tsev kawm ntawv elementary school thoob plaub hauv lub xeev kuj xaiv tau qhov kev kawm ntawv tim ntsej tim muag tim tsev kawm ntawv tsuav yog lawm ua raws li cov kev cob qhia es tau hais sab sauv kom cov neeg hauv lub tsev kawm ntawv kom muaj kev noj qab haus huv.

Thaum lub Ob Hlis Ntuj 22, 2021, txhua txhua lub tsev kawm ntawv middle thiab high school thoob plaws hauv lub xeev kuj xaiv tau qhov kev kawm ntawv tim ntsej tim muag tim tsev kawm ntawv tsuav yog lawm ua raws li cov kev cob qhia es tau hais sab sauv kom cov neeg hauv lub tsev kawm ntawv kom muaj kev noj qab haus huv.

Tag nrho cov tsev kawm ntawv public schools yuav tsum tau muaj qhov kev xaiv kawm ntawv tom tsev los yog distance learning rau cov menyuam es xaiv qhov kev kawm es tsis kawm hauv chav kawm ntawv vim yog muaj tus kab mob kis thoob plaws ntawm lub xyoo kawm ntawv 2020-2021.

Thawj thawj daim ntawv tawm tswv yim hauv lub xeev Minnesota hu ua Minnesota’s Safe Learning Plan es tau tso tawm thaum lub Xya Hli 2020, tus thawj tswj hauv lub xeev Governor Walz hais kom cov tsev kawm ntawv hauv paus loj (district) thiab cov charter school yuav tsum tau npaj tsam ces muaj tej yam xwm txheej tshwm sim thaum lub caij tus kab mob COVID-19 no kis thoob plaws. Lub tuam tsev MDE tau qhia kom cov tsev kawm ntawv npaj peb lub tswv yim txog qhov kev qhia ntawv:

 • Qhov tswv yim 1: kawm ntawv tim ntsej tim muag pem tsev kawm ntawv rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv
 • Qhov tswv yim 2: Kawm ntawv Hybrid learning nrog rau kev tswj kom nruj txog qhov nyob sib nrug deb thiab tsis pub kom muaj neeg coob coob hauv lub tsev kawm ntawv
 • Qhov tswv yim 3: kawm ntawv tom tsev nkaus xwb

Ntxiv mus thiab, tus thawj tswj hauv lub xeev Governor Walz tau tseg ib cov nyiaj yog $430 lab rau cov tsev kawm ntawv hauv paus los (districts) thiab cov tsev kawm ntawv charter school los pab lawv npaj rau kev kawm ntawv ntawm xyoo 2020-21. Cov nyiaj no yeej siv tau los them rau cov nqi kom lub tsev kawm ntawv ua tau hauj lwm (xws li, so thiab tu kom huv si thiab cov khoom siv los kuaj kab mob, cov cuab yeej technology, Wi-Fi, thiab pab txhawb rau kev noj qab nyob zoo sau lub hlwb (mental health support)) thiab pab txhawb kom tub ntxhais kawm ntawv kawm kom tau ntawv, pab txhawb rau cov tsev neeg, thiab pab txhawb rau cov xib fwb, xws li kawm ntxiv kom paub siv computer (digital training), pab qhia ntawv ntxiv rau cov menyuam, pab txhais lus, thiab them rau kev xyaum kawm ntxiv rau cov xib fwb.

Nyeem daim ntawv npaj cov tswv yim rau tsev neeg txog kev kawm ntawv kom nyab xeeb hu ua Family Guide to Minnesota’s Safe Learning Plan for the 2020-21 School Year (PDF).

Pej Xeem Cov Tswv Yim txog Meskas Pob Nyiaj Npaj Pab Cawm

Thaum lub Peb Hlis Ntuj hnub tim 11, 2021, twb txhim tsa txoj Kev Pab Nyiaj Txiag Cawm Amekas Teb (American Rescue Plan , ARP) rau xyoo 2021 uas muab nyiaj npaum li $1.3 billion daus las los pab Minnesota cov tsev kawm ntawv rov qab qhib, thiab tswj xyuas txoj kev kawm ntawv zoo rau txhua tus tub kawm ntawv. Raws li tuam tsoom fwv txoj cai hais, 90% feem pua ntawm cov nyiaj no twb teem tseg rau tej koog chaw thiab lwm cov tsev kawm ntawv. 9.5% feem pua ntawm cov nyiaj no yog rau lub xeev lub rooj tsav xwm saib kev kawm ntawv tau ntaus tswv yim seb yuav siv li cas thiaj pab tau cov tub kawm ntawv. Yog li ntawd, peb thiaj tab tom nug nej sawv daws seb nej xav tias tsim nyog peb siv cov nyiaj 9.5% feem pua no li cas.

Pej xeem cov tswv yim yuav los xaus thaum 4 p.m. hnub Tuesday, June 1.

Nyob Tsev Thaum Twg Koj Muaj Mob

Muaj ntaub ntawv qhia ntau ntxiv txog tus kab mob COVID-19 nyob hauv lub tuam tsev ntawm the Minnesota Department of Health lub vas sab.

Kev Txiav Txim Rau Cov Tibneeg Mob COVID-19 Hauv Tsev Kawm Ntawv, Cov Hluas, thiab Tsev (PDF)

Kuaj Qhaub Ncaug rau tus kab mob COVD-19 hauv lub xeev Minnesota Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv.

Yuav xav txhaub kom tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg mus kuaj, tus kab mob COVID-19 dawb xwb es yog kuaj txhua ob lub asthiv twg kom thiaj li tiv thaiv tau qhov kev sib kis ntawm tus mob. Ib tug neeg twg yeej muaj tau tus kab mob COVID-19 es nws yeej tsis paub tias nws muaj. Mus kuaj mas yog qho es paub zoo tshaj tias koj yeej noj qab nyob zoo thiab pub tau peb kom kav tsij qhia ntawv tim ntsej tim muag mus ntxiv thiab kom muaj lwm yam kev kawm, kev ua kis las tom qab lub sij hawm lawb ntawv lawm, tshwj xeeb tshaj yog vim muaj cov kab mob tshiab tshwm sim sib kis hauv peb lub xeev.

Tsuav yog tias cov tub ntxhais kawm ntawv tsis muaj tus yam ntxwv thiab tsis nyob ze ib tug neeg es muaj tus kab mob COVID-19, lawv yeej tsis tas mus ceev lawv tus kheej es tsis nyob ze lwm tus thaum tseem tos seb kuaj puas muaj kab mob.

Lub Xeev Minnesota muab ib co khoom coj los siv kuaj qhaub ncaug ntawm tus kab mob COVID-19 rau cov tsev kawm ntawv middle school, high school thiab chav es saib xyuas kev kis las los ntawm cov chaw ua hauj lwm koom tes nrog lub xeev es yog Vault Health. Cov tub ntxhais hluas tam sim no kuj xa tau lawv qhov kev kuaj es kuaj nram tsev rov qab mus rau qhov chaw kuaj es yog muab rau lawv lub tsev kawm ntawv.

Yog tias cov tub ntxhais kawm ntawv muaj mob, lawv yuav tsum tau kom muaj kev kuaj los ntawm ib lub chaw es kuaj dawb hauv lub xeev Minnesota los yog kuaj ntawm lawv tus kws kho mob.

Yog tias cov tub ntxhais kawm ntawv koom tsis tau qhov kev kuaj tus kab mob COVID-19 hauv tsev kawm ntawv, yeej muaj ntau txoj hauv kev kom kuaj tau es tsis them nyiaj. Cov tsev neeg yeej mus saib tau cov chaw es kuaj dawb hauv lub zej zog hauv lub xeev Minnesota, kuaj los ntawm tus kws kho mob, los yog yuav ib cov khoom kuaj nram tsev. Muaj neeg txhais lus tim ntsej tim muag los yog siv neeg txhais lus hauv xov tooj yeej muaj thaum mus kuaj mob ntawm cov chaw hauv lub zej zog. Tej cov chaw kuaj tus kab mob COVID-19 muaj ib tug neeg ua hauj lwm saib xyuas qhov kev kuaj no kom pab tau qhia kom neeg paub tias qhov txheej txheem kuaj mob no zoo li cas.

Kuaj tus kab mob COVID-19 es yog kuaj Qhaub Ncaug rau Cov Neeg Ua hauj Lwm Hauv Lub Xeev Minnesota cov Tsev Kawm Ntawv

Tag nrho cov kev kawm ntawv public schools es qhia ntawv tim ntsej tim muag tim tsev kawm ntawv los yog kawm ntawv hybrid learning yuav tsum tau muaj qhov kev kuaj kab mob no hauv lub tsev kawm ntawv rau tag nrho cov xib fwb qhia ntawv ua nyob ua ke nrog cov tub ntxhais kawm ntawv. Cov neeg no yog cov xib fwb qhia ntawv, cov neeg pab cov xib fwb, cov thawj tswj thaj khu, cov neeg ua hauj lwm txhawb kev kawm ntawv, cov neeg ua hauj lwm es npaj zaub mov rau cov tub ntxhais kawm ntawv noj, cov neeg tsav tsheb npav thiab muaj ntau cov neeg thiab. Lub xeev Minnesota muaj kev qhia kom paub siv thiab muaj cov khoom siv kuaj qhaub ncaug kom cov tsev kawm ntawv thiaj li paub siv thaum kuaj tus kab mob. Cov kev cob qhia ntawm no thiab cov khoom siv kuaj tus kab mob no yeej muaj pub rau cov tsev kawm ntawv es tsis yog tsoom fwv li (nonpublic thiab tribal schools) es lawv qhia ntawv tim ntsej tim muag tim tsev kawm ntawv los yog qhia ntawv siv qhov hybrid learning es xav kuaj lawv cov xib fwb thiab.

Xav Koob Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 rau cov menyuam muaj 12 xyoo thiab laus dua hauv lub xeev Minnesota

Txhua tus menyuam muaj hnub nyoog 12 xyoo thiab laus dua hauv lub xeev Minnesota yeej tsim nyog tau txais koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19. Cuv npe kom tau ib lub caij nyoog teem mus xav es yog siv qhov chaw qhia seb koj mus xav tshuaj qhov twg hu ua Minnesota COVID-19 Vaccine Connector los yog tiv tauj koj lub khw muab tshuaj hauv lub zos los yog koj tus kws kho mob.

Yog tias koj muaj lus nug txog qhov chaw Pab Qhia Qhov Chaw Rau Koj Mus Xav Tshuaj los yog xav tau kev pab txog txhais lus, thov hu rau lub tuam tsev saib xyuas kev noj qab haus huv hu ua Department of Health COVID-19 ntawm tus xov tooj 1-833-431-2053.

Kev Xeem Ntawv Thoob Plaws Hauv Lub Xeev

Qhov es yuav tsum tau xub ua ua ntej tshaj plaws ntawm lub tuam tsev saib kev kawm ntawv hu ua Minnesota Department of Education (MDE) yog tiv thaiv kev noj qab hauv huv thiab kev nyab xeeb puaj phais ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov xib fwb thaum lub sij hawm xeem ntawv thoob plaws hauv lub xeev. Ib lub tsev kawm ntawv hauv paus loj (school district) thiab cov tsev kawm ntawv charter school twg yuav tsum tau tsim ib co tswv yim ceev faj npaj txog tiv thaiv kev noj qab hauv huv thiab kev nyab xeeb puaj phais raws li cov ntaub ntawv tau muab los ntawm lub tuam tsev MDE thiab lub tuam tsev saib xyuas kev noj qab haus huv Minnesota Department of Health (MDH).

Kev Zov Cov Menyuam Ua Kawm Ntawv

Cov tsev kawm ntawv es qhia ntawv tom vaj tom tsev (distance learning) yuav tsum tau muaj kev zov menyuam rau cov menyuam muaj hnub nyoog kawm ntawv lawm (school-age) rau cov niam txiv ua hauj lwm es tus thawj tswj tau hais tias lawv yog cov neeg ua hauj lwm tseem ceeb “critical.”

Thov mus cuag koj tus tub/ntxhais kawm ntawv lub tsev kawm ntawv kom paub txog txoj kev zov cov menyuam kawm ntawv.

Lub (App) Tau Zaub Mov Dawb Rau Cov Menyuam

Cov menyuam uas tseem tsis tau muaj hnub nyoog 18 xyoo kuj tau zaub mov dawb tim tsev kawm ntawv thiab cov tuav tsev rau zej zog siv nyob thoob plaws lub xeev Minnesota. Koj kuj mus nrhiav tau qhov chaw uas faib zaub mov dawb yam nqus lub (app) hauv koj lub xov tooj yog hom (smartphone). Mus tshawb “Zaub Mov Dawb rau Menyuam” hauv (Apple App Store) los yog (Google Play Store) mus nqus los. Lub (app) yuav siv qhov chaw uas koj nyob thaum ntawv mus nrhiav qhov chaw uas ze tshaj uas faib zaub mov thiab seb thaum twg mam li qhib. Lub (app) no yog tsim los ntawm Hunger Impact Partners.

Cov Ntaub ntawv qhia Tseem Ceeb Txog Tus Kab Mob COVID-19

Kawm kom paub tshaj no txog tus kab mob COVID-19 los ntawm Minnesota Chav Tswj Kev Noj Qab Haus Huv lub vas sab hauv qab no:

Cov lus nug txog daim ntawv npaj cov tswv yim txog kev kawm ntawv kom nyab xeeb hauv lub xeev Minnesota (Minnesota’s Safe Learning Plan)?

Mus cuag koj lub tsev kawm ntawv
Yog hais tias koj muaj lus nug los yog kev txhawj xeeb txog koj tus tub/ntxhais kawm ntawv cov ntaub ntawv, cov zaub mov, kev zov menyuam kawm ntawv los yog lwm cov kev pab los ntawm koj lub tsev kawm ntawv. Muaj neeg pab rau koj hom lus yog tias koj xav tau kev pab.

Mus cuag lub xeev Minnesota Chav Tswj Kev Kawm Ntawv
Yog hais tias koj muaj lus nug txog kev taw ntawm kawm ntawv nrug deb rau cov tsev kawm ntawv los yog muaj kev txhawj xeeb txog cov tsev kawm ntawv. Muaj neeg pab rau koj hom lus yog tias koj xav tau kev pab.

Tej Yam Kev Ua Si Lom Zem los yog Cov Yeeb Yam Cov Tsev Neeg Ua Tau Nrog Lawv Cov Menyuam

Children’s Cabinet Resources (Hmoob)