Districts, Schools and Educators

Tswv Yim Npaj Rau Xyoo Kawm Ntawv 2010-2021

Thaum lub Peb Hlis ntuj, lub tuam tsev saib xyuas kev kawm ntawv hauv lub xeev Minnesota hu ua Minnesota Department of Education (MDE) tau mloog thiab ua raws li kev cob qhia los ntawm lub tuam tsev saib xyuas kev noj qab haus huv hauv lub xeev Minnesota hu ua Minnesota Department of Health (MDH) kom kev kawm ntawv muab hloov mus kawm tom tsev los yog distance learning vim yog muaj tus kab mob COVID-19 es kis thoob plaws. Qhov kev kawm ntawv tom tsev no kawm mus kom txog ntua thaum kev kawm ntawm lub xyoo 2019-2020 tag. MDE xav hnov los ntawm cov niam thiab txiv txog txoj kev kawm ntawv tom tsev los yog distance learning thaum kawm ntawv thaum lub caij ntuj nplooj ntoos hlav. Thov qhia kom peb paub txog qhov es tau muaj kev kawm nov rau koj es yog sau kom tiav daim ntawv nug kom paub los yog daim survey no.

Thaum lub Tsib Hlis ntuj, lub tuam tsev saib kev noj qab haus huv kev cob qhia kuj cia peb coj cov tub ntxhais kawm ntawv coob zog tuaj rau hauv chav kawm ntawv es yog siv ib lub tswv yim tshiab hu ua hybrid model es yog tuaj kawm ntawv ob hnub tim-ntsej-tim-muag thiab ho kawm tom tsev.

Tam sim no thaum peb npaj kev kawm rau xyoo 2020-2021, peb ua hauj lwm nrog MDH los soj ntsuam xyuas txog tus kab mob COVID-19 es kis thoob plaws thiab txiav txim siab seb yuav ua li cas es cov tub ntxhais kawm ntawv thiab kom lawv tsev neeg thiab peb cov xib fwb kom lawv txhob muaj mob. Tam sim no mas tej zaum yuav ib nyuag ntxov zog lawm es yuav los txiav txim siab tias cov tub ntxhais yuav rov qab mus kawm ntawv li cas thaum lub caij ntuj nplooj ntoos zeeg, thaum lub asthiv ntawm lub Rau Hli MDE kuj muaj peb lub tswv yim cob qhia kom cov tsev kawm ntawv pab lawv npaj kev kawm ntawv rau xyoo 2020-2021.

 • Hais kom tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv txhua tus rov qab tuaj kawm pem tsev kawm ntawv es mam li ua raws li cov kev cob qhia los ntawm CDC thiab MDH daim ntawv cob qhia.
 • Hais kom tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv txhua tus rov qab tuaj pem tsev kawm ntawv es mam li siv lub tswv yim hu ua hybrid model es yog kawm ntawv ob hnub pem tsev kawm ntawv hos peb hnub nram tsev thiab ua raws li cov kev cob qhia los ntawm CDC thiab MDH daim ntawv cob qhia.
 • Tsis pub cov tub ntxhais kawm ntawv rov qab tuaj kawm ntawv pem tsev kawm ntawv. Siv kev kawm ntawv tom vaj tom tsev los yog distance learning.

Kev txiav txim siab thaum lub caij nplooj ntoos zeeg tej zaum kuj yuav hloov thaum twg yog peb paub zoo mentsis seb lub tswv yim twg yog lub es yuav zoo tshaj plaws rau kev noj qab haus huv ntawm cov pej xeem, tshwj xeeb yog kev noj qab haus huv thiab kev puaj phais ntawm cov neeg hauv peb lub tsev kawm ntawv.

Koom tes nrog MDH thiab lub hoob kas ntawm tus Tswv Saib Xyuas lub xeev los yog Governor’s Office peb npaj yuav qhia lub tswv yim twg yog lub tswv yim yuav zoo tshaj plaws rau kev qhia ntawv xyoo 2020-2021 kom thiaj li tsis muaj kev phom sij thiab kom cov tub ntxhais kawm ntawv, cov xib fwb thiab cov neeg nyob ze ib puag ncig ntawm tsev kawm ntawv kom lawv thiaj li muaj kev noj qab nyob zoo es yog yuav qhia kom paub rau thaum lub asthiv ntawm lub Xya Hli Ntuj Hnub Tim 27, 2020.

Thaum peb tab tom soj ntsuam xyuas txog tej xwm txheej kev noj qab haus huv rau cov pej xeem thiab sib tham txog peb cov kev txiav txim siab txog kev kawm rau thaum lub caij nplooj ntoos zeeg, MDE yeej xav tau cov kev xav los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg, cov tub txawj ntxhais ntse, thiab cov xib fwb. MDE tab tom ua hauj lwm sib tham nrog lub tuam tsev hu ua Wisconsin/Minnesota Comprehensive Center (WMCC) kom tsim kom muaj tej pawg neeg los sib tham seb lawv xav li cas txog qhov kev kawm ntawv tom tsev hu ua distance learning. Tej pab pawg es peb sib tham nrog yog:

 • BARR
 • Boys & Girls Clubs of America
 • Children’s Cabinet
 • Children's Defense Fund (Cov Nyiaj Pab Tiv Thaiv Cov Menyuam Yaus)
 • Coalition of Asian American Leaders (Pab Thawj Coj Ntawm Haiv Neeg Esxias)
 • Council of Asian Pacific Minnesotans (Lub Koos Haum Esxias Hauv Lub Xeev Minnesota)
 • Council of Minnesotans of African Heritage (Lub Koos Haum Ntawm Haiv Neeg Dub Hauv Lub Xeev Minnesota)
 • Early Learning Coordinators (Cov Neeg Tswj Saib Kev Kawm Ntawv Qib yau)
 • Education Minnesota (Kev Kawm Minnesota)
 • Education Partnership Coalition (Koos Haum Sib Koom Txog Kev Kawm)
 • Cov Tsev Neeg Kawm Ntawv Qib Qis Elementary thiab Qib Secondary
 • Cov Neeg Tswj Pab Kev Kawm Ntawv Hauv Zej Zog.
 • Ignite After School
 • Minnesota Association of Alternative Programs (Cov Koos Haum Minnesota Association of Alternative Programs)
 • Minnesota Association of Charter Schools (Koos Haum Saib Cov Tsev Kawm Ntawv Minnesota Association of Charter Schools)
 • Minnesota Association of School Principals (Cov Koos Haum Ntawm Cov Thaj Khu hauv Lub Xeev Minnesota)
 • Minnesota Association of Secondary School Principals (Koos Haum Ntawm Cov Thaj Khu Ntawm Cov Tsev Kawm Ntawv Secondary hauv Lub Xeev Minnesota)
 • Minnesota Association of Special Education (Koos Haum Ntawm Cov Kev Kawm Ntawv Rau Cov Neeg Kawm Tsis Tshua Tau Ntawv Zoo hauv lub xeev Minnesota
 • Minnesota Community Education Association (Koos Haum ntawm kev kawm Hauv Lub Zej Zog Hauv Lub Lav Minnesota)
 • Minnesota Council of Latino Affairs (Koos Haum ntawm Haiv Neeg Mev Hauv Lub Xeev Minnesota)
 • Minnesota Education Equity Partnership (Koos Haum Saib Kev Kawm Kom Muaj Kev Ncaj Ncees)
 • Minnesota Elementary School Principals Association (Koos Haum Ntawm Cov Thaj Khu Ntawm Cov Tsev Kawm Ntawv Qib Qis Elementary hauv Lub Xeev Minnesota)
 • Minnesota Rural Education Association (Koos Haum Saib Kev Kawm Ntawv ntawm Ntug Zos Hauv Lub Xeev Minnesota)
 • Minnesota School Board Association (Koos Haum Tswj Cov Tsev Kawm Ntawv)
 • Minnesota School Nutrition Association (Koos Haum Saib Kev Noj Zaum Mov Hauv Tsev Kawm Ntawv Hauv Lub Xeev Minnesota)
 • Minnesota Youth Council (Koos Haum Tub ntxhais Hluas Hauv Lub Xeev Minnesota)
 • PACER
 • Koos Haum Niam Txiv Hauv Tsev Kawm Ntawv
 • Cov Neeg Tswj Kev Ncaj Ncees
 • Cov Tuam Txhab Tswj Tsheb Npav
 • School Nurses of Minnesota (Cov Kws Kuaj Mob Hauv Tsev Kawm Ntawv hauv Lub Xeev Minnesota)
 • Second Harvest Heartland
 • Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Qib Secondary
 • SEIU 284
 • Tribal Nations Education Committee (Pawg Neeg Saib Kev Kawm Ntawv Ntawm Pawg Neeg Qhab)
 • United Way
 • Urban Indian Alliance (Koos Haum Sib Koom Tes Ntawm Haiv Neeg Qhab)

Ntxiv rau cov pawg neeg ntawv no, MDE twb tau koom tes nrog WMCC kom muaj ib co tswv yim los soj ntsuam xyuas seb kev kawm ntawv tom tsev los yog distance learning es yog soj ntsuam xyuas ncaj qha rau cov kev teeb tsa (structure), cov ntaub ntawv kawm thiab kev ncaj ncees pab kom sib npaug zos. Cov ntaub ntawv thaum soj ntsuam es paub lawm yuav pab kom peb paub tias qhov twg yog qhov peb yuav tau txhim kho kom zoo kom paub ua raws nraim li kev cob qhia thaum lub caij nplooj ntoos zeeg tuaj no.

Kev Zov Cov Menyuam Ua Kawm Ntawv

Cov tsev kawm ntawv kuj qhiv kev zov cov menyuam uas tseem kawm ntawv rau cov neeg ua hauj lwm uas tsoom fwv hais tais “tseem ceeb.” Thov mus cuag koj tus tub/ntxhais kawm ntawv lub tsev kawm ntawv kom paub txog txoj kev zov cov menyuam kawm ntawv.

Tshais thiab Su

Cov tsev kawm ntawv yuav pub ob pluas mov noj dawb rau cov menyuam uas tsim nyog tau. Cov pluas mov yuav faib tim tsev kawm ntawv los yog xa mus rau cov tsev neeg yam muaj ntim ua ib pob. Mus nqa tau cov zaub mov uas muab ntim ua ntej tim tsev kawm ntawv los yog muab xa rau cov tsev neeg. Thov mus cuag koj tus tub/ntxhais kawm ntawv lub tsev kawm ntawv kom paub txog muaj hom zaub mov twg.

Lub (App) Tau Zaub Mov Dawb Rau Cov Menyuam

Cov menyuam uas tseem tsis tau muaj hnub nyoog 18 xyoo kuj tau zaub mov dawb tim tsev kawm ntawv thiab cov tuav tsev rau zej zog siv nyob thoob plaws lub xeev Minnesota. Koj kuj mus nrhiav tau qhov chaw uas faib zaub mov dawb yam nqus lub (app) hauv koj lub xov tooj yog hom (smartphone). Mus tshawb “Zaub Mov Dawb rau Menyuam” hauv (Apple App Store) los yog (Google Play Store) mus nqus los. Lub (app) yuav siv qhov chaw uas koj nyob thaum ntawv mus nrhiav qhov chaw uas ze tshaj uas faib zaub mov thiab seb thaum twg mam li qhib. Lub (app) no yog tsim los ntawm Hunger Impact Partners.

Cov Xov Tseem Ceeb Txog Tus Kab Mob COVID-19

Kawm kom paub tshaj no txog tus kab mob COVID-19 los ntawm Minnesota Chav Tswj Kev Noj Qab Haus Huv lub vas sab hauv qab no:

Cov Lus Nug txog Kev Kawm Ntawv Nrug Deb?

Mus cuag koj lub tsev kawm ntawv
Yog hais tias koj muaj lus nug los yog kev txhawj xeeb txog koj tus tub/ntxhais kawm ntawv cov ntaub ntawv, cov zaub mov, kev zov menyuam kawm ntawv los yog lwm cov kev pab los ntawm koj lub tsev kawm ntawv.

Mus cuag lub xeev Minnesota Chav Tswj Kev Kawm Ntawv
Yog hais tias koj muaj lus nug txog kev taw ntawm kawm ntawv nrug deb rau cov tsev kawm ntawv los yog muaj kev txhawj xeeb txog cov tsev kawm ntawv.

Tej Yam Kev Ua Si Lom Zem los yog Cov Yeeb Yam Cov Tsev Neeg Ua Tau Nrog Lawv Cov Menyuam

Children’s Cabinet Resources (Hmoob)

Waxa naga go’an ilaalinta amaanka, caafimaadka iyo fayoobida ilmaha. Hoos waxaa ku xusan khayraadyo gargaari kara adiga iyo qoyskaaga xilligan COVID-19 uu dillaacay.