Districts, Schools and Educators

Qorshaha Waxbarasho ee Ammaanka ah ee Loogu Talagalay 2020-21

Bishii Luulyo 30, 2020 Guddomiye Tim Walz wuxuu inala wadaagay Qorshaha Waxbarasho ee Ammaanka ah ee Minnesota kaas oo u baahan dhammaan iskuullada dadweynaha ee Minnesota inay waafaqaan heerarka caafimaadka bulshada ee ay dejisay Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH) markay dooranayaan ama beddelayaan nooca habka waxbarashada ee iskuulka. Bishii Diseembar 16, 2020 Gudoomiye Tim Walz wuxuu ku dhawaaqay cusbooneysiin ku saabsan qorshe mudnaanta siin doona sidii dhammaan ardayda da'da yar dib loogu celin lahaa fasalladooda.

Akhri Hagaha Qoyska ee Qorshaha Waxbarasho ee Ammaanka ah ee Minnesota.

Iyada oo ku salaysan fahamka sii kordhaya ee Minnesota ee fayraska, waxaan ognahay in caruurta yaryari ayna u nuglayn dhibaatooyinka halista ah ee ka yimaada COVID-19. Waxaan sidoo kale waxbadan ka baranay sida loo yareeyo suurtagalnimada ku faafitaanka iskuulada laga gaaro guulaha ka yimid goobo kale.

Taas natiijadeeda, Qorshaha Waxbarasho ee Ammaanka ah ayaa la cusbooneysiiyay si loogu ogolaado dhammaan dugsiyada hoose inay ku shaqeeyaan shaqsi ahaan, haddii ay qaadi karaan tallaabooyin dheeri ah si ay ugu ilaaliyaan bulshadooda caafimaad iyo ammaan. Qaar ka mid ah talaabooyinkan dheeriga ah waxaa ka mid noqon doona:

  • Ardaydu waxay joogi doonaan hal fasal maalintii oo dhan, marka laga reebo inta lagu jiro fasalka jimicsiga.
  • Ardayda waxaa looga baahan doonaa inay xirnaadaan maaskarada maalintii oo dhan, oo ay ku jiraan inta ay ku jiraan fasalka jimicsiga.
  • Dhammaan shaqaalaha iskuulka ayaa mudnaanta la siin doonaa ka baritaanka COVID-19 asbuuc dhaaf kasta.

Sida ku xusan Qorshaha Waxbarasho ee Ammaanka ah ee Sannad Dugsiyeedka 2020-21, Degmooyinka iskuulku iyo iskuulada charter-ka ahi waa inay u diyaar garoobaan xaalad kasta oo soo bixi karta inta lagu guda jiro aafada COVID-19. MDE waxay fartay iskuulada inay diyaariyaan sadex nooc oo habka waxbarashada ah:

  • Xaalada 1aad: Qofka ahaan u imaanshaha waxbarashada ardayda oo dhan
  • Xaalada 2aad: Waxbarashada isku dhaf ah oo ay la socoto kala fogaanshaha bulshada iyo xadidaada muga.
  • Xaalada 3aad: Masaada keli ah wax ku barashada

Akhriso Hagaha Qoyska ee Qorshaha Waxbarasho ee Ammaanka ah ee Minnesota ee Sanad dugsiyeedka 2020-21 (PDF). Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan moodeelada waxbarashada ayaa waxaa laga heli karaa Hagitaanka loogu Talagalay Qoysaska - u Qorshaynta Sanad Dugsiyeedka 2020-21

Maadaama aan la saadaalin karin dabeecada fayraska, degmooyinka iskuulada iyo iskuulada charter-ka ayaa waxaa laga yaabaa inay u baahdaan inay isticmaalaan wax ka badan hal xaalad oo suuragal ah (scenario) inta lagu jiro sanad dugsiyeedka. Intaa waxaa sii dheer, u gudbida xaalad cusub waxay u baahan kartaa inay si dhakhso ah u dhacdo. Mid kasta oo ka mid ah qorshayaashan, iskuuladu waa inay ka hadlaan sida ay u shaqo gelinayaan dhismaha iskuulku, sida ay u taageeri doonaan ardayda iyo qoysaska, iyo sida ay ugu taageeri doonaan macalimiintooda hormarinta xirfadahooda. Iskuulada waxaa laga filayaa inay la shaqeeyaan bulshada iskuuladooda marka ay samaynayaan qorshayaashan. Qorshayaasha ugu dambeeya waa in la tarjumo oo lagu gudbiyo afaf qoraal iyo hadal ah iyada oo lagu salaynayo baahida bulsho kasta.

ACCESS ee loogu talagalay Barteyaasha Luqada Ingiriisiga (ELLs) iyo Beddelka ACCESS ee loogu talagalay ELLs inta lagu jiro aafada COVID-19

Ahmiyada Waaxda Waxbarashada ee Minnesota (MDE) waa in la ilaaliyo caafimaadka iyo badbaadada ardayda iyo shaqaalaha inta lagu jiro imtixaanada gobolka. Degmo kasta iyo iskuullada charter-ku waxay soo saareen taxaddarro xagga caafimaadka iyo badbaadada ah oo ku salaysan macluumaadka ay bixiyaan MDE iyo Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH).

Daryeelida Ilmaha Da’da Iskuulka (School-age Care)

Iskuuladu waxa ay u furan yihiin inay siiyaan daryeel ilmaha da’da iskuulka gaaray ee shaqaalaha gudoomiyahu uu yiri waa ‘lama-huraan.’ Fadlan la xiriir iskuulka ilmahaaga si aad wax uga ogaatid daryeelida ilmaha da’da iskuulka gaaray.

Cuntada Lacag La’aanta ah ee Caruurta (Free Meals for Kids App)

Ilmaha ka yar 18 sanno waxa ay ka heli karaan cunto lacag la’aan ah iskuuladda iyo rugaha bulshada ee Minnesota oo dhan. Waa aad heli kartaa goob cunto lacag la’aan ah bixinaysa hadii aad aab (app) lacag la’aan ah la soo baxdo (download) oo aad gashato telefankaaga (smartphone) casriga ah. Ka Baar “Free Meals for Kids” aabka (app) “Apple App Store” ama “Google Play Store” si aad ula soo baxdo (download). Aabku (app) waxa uu isticmaali doonaa meesha aad joogto si uu kuu tuso goobta ay tahay meesha kuugu dhow ee bixisa cunto iyo kolka ay furan tahay. Aabka (app) waxaa sameeyey Hay’ada (Hunger Impact Partners).

Akhbaarta Caafimaadka ee ku saabsan ACOVID-19 (ACOVID-19 Health Information)

Ka ogow wax badan oo ku saabsan cudurka COVID-19, liinking shabakada (website) Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (Minnesota Department of Health) ee hoos ku xusan:

Su’aalo ku saabsan Guriga Wax ku Barashada (Questions about Distance Learning)?

La xiriir iskuulkaaga
Hadii aad qabto su’aalo ama walaac ku saabsan ardaygaagga hawshiisa iskuulka, helida cuntada, daryeelada ilmaha gaaray da’da iskuulka ama wax kale oo adeeg ah oo uu bixinayo iskuulkaagu. Caawiada luqada ayaa la heli karaa markii la codsado.

La xiriir Waaxda Waxbarashada Minnesota (Minnesota Department of Education)
Hadii aad qabto su’aalo oo ku saabsan habraaca guri wax ku barashada ee iskuulka ama wax walaac ah oo ku saabsan iskuuladda. Caawiada luqada ayaa la heli karaa markii la codsado.

Hawlo xiiso leh oo Qoysasku la Samayn karaan carruurtooda

Minnesota’s Children’s Cabinet Resources (Soomaali)