Districts, Schools and Educators

တၢ်မၤလိမၤဒိးတၢ်လၢအပူၤဖျဲးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ကၠိအနံၣ်

ဒ်မံၣ်နံၣ်စိထၣ်ကၠိအကီၢ်ရ့ၣ်ဒီးခၠၣ်ထၣ်အကၠိတဖၣ်အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤလၢ၂၀၂၀-၂၁,မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးလၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယူၤလံ ၃၀သီ, ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ် Governor Tim Walz နီၤလီၤ၀ဲဒၣ်မံၣ် နံၣ်စိထၣ်တၢ်မၤလိမၤဒိးတၢ်လၢအပူၤဖျဲး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအမၢလီၤမံၣ်နံၣ်စိထၣ်ကမျၢၢ်အကၠိခဲလၢာ်ကတုၤထီၣ်ကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတီၤပတီၢ်တဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤဃာ်အီၤခီဖျိမံၣ်နံၣ်စိထၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤ(MDH)ဖဲဃုထၢထီၣ်မ့တမ့ၢ်ဆီတလဲအ၀ဲသ့ၣ်အကၠိအတၢ်မၤလိအကျိၤအကျဲအခါန့ၣ်လီၤ. ဖဲဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၆ သီ, ၂၀၂၀နံၣ်န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ် Tim Walz ဘိးဘၣ်ရၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢခံကတၢၢ်လၢတၢ်ကပာ်တၢ်အခိၣ်သ့ၣ်လၢတၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ကဟဲက့ၤကိးနုာ်က့ၤသးစၢ်ပှၤမၤလိတၢ်ဖိတဖၣ်ဆူအ၀ဲသ့ၣ်အတီၤဒၢးတၢ် မၤလိအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ Minnesota အတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးဘဲရၢးစ်အံၤအါထီၣ်အဃိ, ပသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်လၢဖိသၣ်ဆံးတဖၣ်အဘၣ်ကူ ဘၣ်ဂာ်၀ဲဒၣ်ဒီး COVID-19 အတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အဒိၣ်အမုၢ်န့ၣ်စှၤ၀ဲဒၣ်လီၤ. ပကဘၣ်မၤလိန့ၢ်အါထီၣ်စ့ၢ်ကီးလၢတၢ်အိၣ်သး လၢအကဲထီၣ်တဖၣ်အအိၣ်လၢတၢ်ကမၤစှၤလီၤ တၢ်ဆါအဃၢ်အတၢ်ရၤလီၤအသးလၢကၠိတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ်တၢ်အစၢတခါအသိး, တၢ်မၤလိမၤဒိးလၢအပူၤဖျဲးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ(Safe Learning Plan) အံၤဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်အီၤလၢတၢ် ကပျဲတီၤဖုၣ်ကၠိခဲလၢာ်ကလဲၤတရံးအသးဃုာ်ဒီးပှၤကညီလၢအပူၤ,ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်မၤအပတီၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ကပာ်အပှၤတ၀ၢဆူၣ်ဆူၣ်ချ့ချ့ဒီးပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအပတီၢ်ဆူညါတနီၤန့ၣ်ကပာ်ဃုာ်-

  • ကၠိဖိတဖၣ်ကအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတီၤဒၢးတဖျၢၣ်အပူၤလၢတၢ်ထီၣ်ကၠိဒီတနံၤညါအတီၢ်ပူၤ,ထဲဒၣ်မ့ၢ်လဲၤလၢ ကၠ့မ် အတီၤ အခါန့ၣ်လီၤ.
  • ကၠိဖိတဖၣ်ကလိၣ်ဖျီၣ်၀ဲဒၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဒီတနံၤညါ,ပာ်ဃုာ်ဖဲအိၣ်လၢ ကၠ့မ်အတီၤပူၤအခါန့ၣ်လီၤ.
  • ကၠိအပှၤမၤတၢ်ဖိခဲလၢာ်ကပာ်တၢ်အခိၣ်သ့ၣ်လၢတၢ်ကမၤကွၢ်သးလၢ COVID-19 ခံနွံတဘျီန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်မၤလိမၤဒိးလၢအပူၤဖျဲးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ(Safe Learning Plan)လၢ ၂၀၂၀-၂၁ကၠိအနံၣ်အပူၤ,ကၠိအကီၢ်ရ့ၣ်ဒီးခၠၣ်ထၣ်အ ကၠိတဖၣ်ကဘၣ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသးလၢတၢ်အိၣ်သးတမံၤလၢ်လၢ်လၢဘၣ်တဘၣ်အကအိၣ်ထီၣ်ဖဲ COVID-19 တၢ်ဆါသ တြိာ်လဲၤတၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. MDE နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်ကၠိတဖၣ်လၢတၢ်ကကတဲာ်ကတီၤပာ် တၢ်မၤလိမၤဒိးအက့ၢ်အဂီၤသၢမံၤန့ၣ်လီၤ-

  • တၢ်အိၣ်သး 1: တၢ်ဟဲမၤလိတၢ်လၢနီၢ်ကစၢ်လၢ်ကၠိလၢဖိသၣ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်
  • တၢ်အိၣ်သး 2: တၢ်မၤလိအက့ၢ်အဂီၤအါမံၤလၢအအိၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်အိၣ်ယံၤလိာ်သးဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်အနီၢ်ဂံၢ်နီၢ်ဒွး
  • တၢ်အိၣ်သး 3: ထဲဒၣ်တၢ်မၤလိစိတၢ်လၢအယံၤ

ဖးဘၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢ Minnesota တၢ်မၤလိမၤဒိးတၢ်ပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကၠိအနံၣ် (PDF) န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်မၤလိအက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲ တၢ်နဲၣ်လီၤလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်-တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလ2020-21 ကၠိအနံၣ်.

မ့ၢ်လၢဘဲရၢးစ်အန့ဆၢၣ်အံၤပတဲဆိအဂ့ၢ်တယးဆိအီၤတသ့အဃိ,ကၠိကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်ဒီးခၠၣ်ထၣ်အကၠိတဖၣ်ဘၣ်တဘၣ်ကလိၣ်သူ၀ဲဒၣ်တၢ်အိၣ်သးအါန့ၢ်တခါဖဲကၠိအနံၣ်လဲၤတၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. အမဲာ်ညါ,တၢ်ခီဃီၤဆူတၢ်အိၣ်သးအသီတခါန့ၣ်ဘၣ်တဘၣ် ကလိၣ်ကဲထီၣ်ချ့ချ့န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတခါစုာ်စုာ်အပူၤ,ကၠိတဖၣ်ကဘၣ်ဃဲာ်လီၤဘှါလီၤမ့ၢ်တၢ်ကဒုးလဲၤတရံးကၠိဒ်လဲၣ်,မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ကဆီၣ်ထွဲကၠိဖိတဖၣ်ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီးမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ကဆီၣ်ထွဲအ၀ဲသ့ၣ်အသရၣ်သမါတဖၣ်လၢစဲၣ်နီၤအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠိတဖၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်ပာ်လၢအကမၤသကိးတၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အကၠိအပှၤ တ၀ၢဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မၤအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်လီၤ ကျဲၤလီၤတဖၣ်အံၤအခါန့ၣ်လီၤ.တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢခံကတၢၢ်တဖၣ်ကဘၣ်တၢ်ကျိးထံအီၤဒီးဆဲးကျၢဒုးသ့ၣ်ညါအီၤလၢလံာ်ကွဲး အသးဒီးထးခိၣ်အကျိာ်လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢပှၤတ၀ၢတခါစုာ်စုာ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ACCESS for ELLs and Alternate ACCESS for ELLs during COVID-19 Pandemic (KAREN)

ကၠိ-အသးနံၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်

ကၠိတဖၣ်အိးထီၣ်အသးလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဖိသၣ်ဆူပှၤမၤတၢ်ဖိလၢဒ်ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ်စံးလၢအမ့ၢ်ပှၤ "အ ကါဒိၣ်"တဖၣ် အဖိန့ၣ်လီၤ. ၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်နဖိအကၠိလၢတၢ်ကမၤလိန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးကၠိအတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဖိသၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ဖိသၣ်အသးနံၣ်အိၣ်ထီၣ်ကၠိအဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအဖံးမၤတၢ်လၢတၢ်မၤအလီၢ်အကျဲလၢကါဒိၣ်တဖၣ်

တၢ်အီၣ်တၢ်အီအကလီလၢဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အအဲးဖ်

ဖိသၣ်လၢအသးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် ၁၈ ဆူအဖီလာ်တဖၣ်မၤန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအကလီဖဲကၠိတဖၣ်ဒီးပှၤတ၀ၢအတၢ်သူၣ်ထီၣ် တဖၣ်လၢအအိၣ်လၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်တၢ်လီၢ်၀း၀းန့ၣ်လီၤ. နကွၢ်ဃုတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတခါလၢအဒုးအီၣ်ဒုးအီကလီတၢ်ခီဖျိတၢ်ထုးလီၤန့ၢ်အဲးဖ်ကလီ တခါလၢနလီတဲစိအပူၤန့ၣ်သ့လီၤ. ကွၢ်ဃုဘၣ် "တၢ်အီၣ်တၢ်အီအကလီလၢဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်"လၢ Apple App Store မ့တမ့ၢ် Google Play Store လၢတၢ် ကထုးန့ၢ်တၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်. နအဲးဖ်ကသူ၀ဲဒၣ်နလီၢ်က၀ီၤလၢတၢ်ကဒုးနဲၣ်နၤဒီးတၢ်လီၢ်အဘူးကတၢၢ်တခါလၢအဟ့ၣ်တၢ်အီၣ် တၢ်အီဒီးအအိးထီၣ်၀ဲဒၣ်အခါဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. app အ၀ဲန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ Hunger Impact Partners န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်ဘၣ်ဃး COVID-19

တၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်မၤလိစိတၢ်လၢအယံၤ.

ဆဲးကျိးဘၣ်နကၠိ
ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးနကၠိဖိအကၠိတၢ်မၤ
,တၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ,ကၠိတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဖိသၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဂၤတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခီဖျိနကၠိန့ၣ်လီၤ. ကျိာ်အတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲတၢ်မ့ၢ်ဃ့ထီၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ဆဲးကျိးဘၣ်မံၣ်နံၣ်စိထၣ်၀ဲၤကျိၤလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့
ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မၤလိစိတၢ်လၢအယံၤတၢ်မၤလိအတၢ်နဲၣ်လီၤလၢကၠိတဖၣ်အဂီၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဃးဒီးကၠိတဖၣ်အခါတက့ၢ်
. ကျိာ်အတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲတၢ်မ့ၢ်ဃ့ထီၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.