Districts, Schools and Educators

တၢ်မၤလိမၤဒိးတၢ်လၢအပူၤဖျဲးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ကၠိအနံၣ်

ဒ်မံၣ်နံၣ်စိထၣ်ကၠိအကီၢ်ရ့ၣ်ဒီးခၠၣ်ထၣ်အကၠိတဖၣ်အတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤလၢ၂၀၂၀-၂၁,မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးလၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲယူၤလံ ၃၀သီ, ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ် Governor Tim Walz နီၤလီၤ၀ဲဒၣ်မံၣ်နံၣ်စိထၣ်တၢ်မၤလိမၤဒိးတၢ်လၢအပူၤဖျဲးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအမၢလီၤမံၣ်နံၣ်စိထၣ်ကမျၢၢ်အကၠိခဲလၢာ်ကတုၤထီၣ်ကမျၢၢ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတီၤပတီၢ်တဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤဃာ်အီၤခီဖျိမံၣ်နံၣ်စိထၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤ(MDH)ဖဲဃုထၢထီၣ်မ့တမ့ၢ်ဆီတလဲအ၀ဲသ့ၣ်အကၠိအတၢ်မၤလိအကျိၤအကျဲအခါန့ၣ်လီၤ.

ဖးဘၣ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်နဲၣ်လီၤလၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်အ တၢ်မၤလိမၤဒိးတၢ်လၢအပူၤဖျဲးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ကၠိအကီၢ်ရ့ၣ်ခဲလၢာ်ကဘၣ်ကတဲာ်ကတီၤပာ်အသးလၢတၢ်အိၣ်သးတခါလၢ်လၢ်လၢအကအိၣ်ထီၣ်ဖဲ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်လဲၤတၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. MDE အံၤနဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်ကၠိတဖၣ်လၢအကအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသးလၢကျိၤကွာ်ကျဲသၢဘိန့ၣ်လီၤ.

• တၢ်အိၣ်သး၁- ပှၤဟဲထီၣ်ကၠိမၤလိတၢ်လၢနီၢ်ကစၢ်လၢကၠိဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်
• တၢ်အိၣ်သး၂ တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ကၠိဒီးဟံၣ်တၢ်မၤလိဃုာ်ဒီးနီၢ်ခိအတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလၢအဃံးဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ကၠိဖိအနီၢ်ဂံၢ်
• တၢ်အိၣ်သး၃ တၢ်မၤလိမၤဒိးတၢ်လၢအယံၤဧိၤ

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်မၤလိမၤဒိးအကျိၤအကျဲန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ တၢ်နဲၣ်လီၤလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤလၢ ၂၀၂၀-၂၁ ကၠိအနံၣ်

မ့ၢ်လၢဘဲရၢးစ်အန့ဆၢၣ်အံၤပတဲဆိအဂ့ၢ်တယးဆိအီၤတသ့အဃိ,ကၠိကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်ဒီးခၠၣ်ထၣ်အကၠိတဖၣ်ဘၣ်တဘၣ်ကလိၣ်သူ၀ဲဒၣ်တၢ်အိၣ်သးအါန့ၢ်တခါဖဲကၠိအနံၣ်လဲၤတၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. အမဲာ်ညါ,တၢ်ခီဃီၤဆူတၢ်အိၣ်သးအသီတခါန့ၣ်ဘၣ်တဘၣ်ကလိၣ်ကဲထီၣ်ချ့ချ့န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတခါစုာ်စုာ်အပူၤ,ကၠိတဖၣ်ကဘၣ်ဃဲာ်လီၤဘှါလီၤမ့ၢ်တၢ်ကဒုးလဲၤတရံးကၠိဒ်လဲၣ်,မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ကဆီၣ်ထွဲကၠိဖိတဖၣ်ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီးမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ကဆီၣ်ထွဲအ၀ဲသ့ၣ်အသရၣ်သမါတဖၣ်လၢစဲၣ်နီၤအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠိတဖၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်ပာ်လၢအကမၤသကိးတၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အကၠိအပှၤ တ၀ၢဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မၤအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတဖၣ်အံၤအခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢခံကတၢၢ်တဖၣ်ကဘၣ်တၢ်ကျိးထံအီၤဒီးဆဲးကျၢဒုးသ့ၣ်ညါအီၤ လၢလံာ်ကွဲးအသးဒီးထးခိၣ်အကျိာ်လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢပှၤတ၀ၢတခါစုာ်စုာ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကၠိ-အသးနံၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်

ကၠိတဖၣ်အိးထီၣ်အသးလၢတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဖိသၣ်ဆူပှၤမၤတၢ်ဖိလၢ ဒ်ကီၢ်စဲၣ်ခိၣ် စံးလၢအမ့ၢ်ပှၤ"အကါဒိၣ်"တဖၣ် အဖိန့ၣ်လီၤ. ၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်နဖိအကၠိလၢတၢ်ကမၤလိန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးကၠိအတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဖိသၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ဖိသ ၣ်အသးန ၣ်အိ ၣ်ထီ ၣ်က ိသ့အဟ ၣ်ဖိဃီဖိလၢအဖ းမၤတၢၣ်လၢတၢၣ်မၤအလီၢၣ်အက ျဲ လၢအကါဒ ိၣ်တဖ ၣ်

တၢ်အီၣ်တၢ်အီအကလီလၢဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အအဲးဖ်

ဖိသၣ်လၢအသးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ် ၁၈ ဆူအဖီလာ်တဖၣ်မၤန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအကလီဖဲကၠိတဖၣ်ဒီးပှၤတ၀ၢ အတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်လၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်တၢ်လီၢ်၀း၀းန့ၣ်လီၤ. နကွၢ်ဃုတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတခါလၢအဒုးအီၣ်ဒုးအီကလီတၢ်ခီဖျိတၢ်ထုးလီၤန့ၢ်အဲးဖ်ကလီ တခါလၢနလီတဲစိအပူၤန့ၣ်သ့လီၤ. ကွၢ်ဃုဘၣ် "တၢ်အီၣ်တၢ်အီအကလီလၢဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်"လၢ Apple App Store မ့တမ့ၢ် Google Play Store လၢတၢ်ကထုးန့ၢ်တၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်. နအဲးဖ်ကသူ၀ဲဒၣ်နလီၢ်က၀ီၤလၢတၢ်ကဒုးနဲၣ်နၤဒီးတၢ်လီၢ်အ ဘူးကတၢၢ်တခါလၢအဟ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးအအိးထီၣ်၀ဲဒၣ်အခါဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. app အ၀ဲန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ Hunger Impact Partners န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်ဘၣ်ဃး COVID-19

တၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်မၤလိစိတၢ်လၢအယံၤ.

ဆဲးကျိးဘၣ်နကၠိ
ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးနကၠိဖိအကၠိတၢ်မၤ
,တၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ,ကၠိတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဖိသၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဂၤတဖၣ်လၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤခီဖျိနကၠိန့ၣ်လီၤ.

ဆဲးကျိးဘၣ်မံၣ်နံၣ်စိထၣ်၀ဲၤကျိၤလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့
ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မၤလိစိတၢ်လၢအယံၤတၢ်မၤလိအတၢ်နဲၣ်လီၤလၢကၠိတဖၣ်အဂီၢ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဃးဒီးကၠိတဖၣ်အခါတက့ၢ်
.